• مـا در هلثی‌پل بـه حـفظ اطـلاعـات محـرمـانـه شـما متعهـد هسـتیم ، چـرا که بـرای اعـتماد شـما ارزش قـائـل هسـتیم.بـه این دلیل، نـرم‌افـزار مـا مـطابـق بـا تـمامی اسـتانـداردهـای امنیت نـرم‌افـزار و همچنین قـوانین مـتدوال در این زمینه، طراحی و توسعه یافته است.
 • مسـتند زیر بـرای اطـلاع شـما از چـگونگی عملکرد این نـرم‌افـزار و آگـاهی از اطـلاعـاتی که در این نـرم‌افـزار از شـما بـه عنوان کاربر دریافت خواهد شد. لطفا این متن را به دقت مطالعه نمایید.
 • این مستند ممکن است در آینده تغییر کند و در این صورت این تغیرات به اطلاع شما خواهد رسید. با پذیرفتن این مستند، شما تمامی قوانین و شرایط این نرم‌افزار را میپذیرید.

برای استفاده از هلثی‌پل لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در هلثی‌پل بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند میتوانند اقدام به ساختن حساب کاربری در هلثی‌پل کنند. برای استفاده از هلثی‌پل کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نـرم‌افـزار هلثی‌پل ثبت کند.

 • کاربر میپذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در نـرم‌افـزار هلثی‌پل وارد کند.
 • هر فرد تنها میتواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر در هلثی‌پل داشته باشد.
 • مسـئولیت همۀ فـعالیتهـایی که از طـریق حـساب کاربـری اشـخاص در هلثی‌پل یا سـایر خـدمـات مـربـوط بـه هلثی‌پل انجام میشود به عهدۀ کاربر است.
 • مسـئولیت حـفظ امنیت اطـلاعـات حـساب کاربـری از جـمله نـام کاربـری و رمـز عـبور بـه عهـدۀ کاربـر اسـت. در صـورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربـری، کاربر موظف است در اسـرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بـدیهی اسـت تـا زمـانی که اطـلاع‌رسـانی بـه شـرکت انـجام نشـده اسـت مسـئولیت همۀ فـعالیتهـایی که از طـریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میشود به عهدۀ کاربر خواهد بود.
 • کاربـر حـق نـدارد بـه اشـخاص حقیقی و حـقوقی دیگر اجـازه اسـتفاده از حـساب کاربـری خـود را بـدهـد یا حـساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.
 • در شـرایط خـاصی ممکن اسـت از کاربـر بـرای اسـتفاده از سـرویس، درخـواسـت احـراز هـویت شـود، در چنین شـرایطی اگـر کاربـر اطـلاعـات کافی در اختیار شـرکت قـرار نـدهـد، شـرکت میتـوانـد حـساب کاربـری وی را مسـدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

اطلاعات پزشکی کاربر

 • تـمامی اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای کنترل و نـظارت بـر سـلامتی شـما تـوسـط پـزشک و یا کنترل رونـد تمرینات ورزشی شما توسط مربی استفاده خواهد شد.
 • مـا از اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای ارتـقای کیفیت مـطالـب و نکات ارائـه شـده در اپلیکیشن خـود اسـتفاده خواهیم کرد.
 • مـا از اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای رفـع مشکلات اپلیکیشن و ارتـقای کیفیت خـدمـات اسـتفاده خـواهیم کرد.
 • مـا از اطـلاعـات شـما بـرای آنـالیز دیتا و اسـتفاده از نتیجه آنـالیزهـا در خـصوص آمـار و اطـلاعـات پـزشکی و سلامتی استفاده خواهیم کرد. هلثی‌پل به هیچ عنوان اطلاعات شما را به سازمان و شرکتی نخواهد فروخت.
 • اطلاعات کاربران فقط در صورت وجود حکم قضایی و تنها در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.

هلثی‌پل چه اطلاعاتی را از کاربر دریافت میکند؟

اطـلاعـات شـما بـه مـا کمک می‌کند تـا بـتوانیم کیفیت خـدمـات خـود را هـمواره افـزایش دهیم تـا بـتوانیم تجـربـه کاربـری بهتری را برای شما فراهم آوریم.

 • تـمامی اطـلاعـاتی که کاربـر در اپلیکیشن وارد می‌کند، بـرای آنـالیزهـای اطـلاعـاتی اسـتفاده خـواهـد شـد و این آنالیزها برای بهبود کیفیت خدمات استفاده خواهد شد.

 

امنیت اطلاعات کاربر

 • تـمامی اطـلاعـات کاربـران بـر روی سـرورهـای امـن هلثی‌پل نگهـداری میگـردد. این سـرورهـا در دیتاسـنترهـای امـن از نـظر فیزیکی مـحافـظت میگـردنـد و تـمامی اطـلاعـات کاربـران بـه صـورت رمـزنـگاری شـده بـر روی این سـرورهـا نگهـداری میشـونـد. دسـترسی بـه این اطـلاعـات فـقط تـوسـط مـهندسین، پـزشکان و مـربیان هلثی‌پل امکانپـذیر است. حفظ محرمانگی اطلاعات شما، مهمترین دغدغه در سازمان ما است.
 • اطـلاعـات کارت بـانکی شـما که در زمـان خـرید پکیج‌ها در اپلیکیشن وارد می کنید، در سـرورهـای مـا نگهـداری نـخواهـد شـد و فـقط چـهار رقـم سـمت راسـت بـرای انـجام امـور حـسابـداری در سـرورهـای مـا نگهـداری خـواهـد شـد و الباقی اطلاعات، پس از انجام تراکنش، پاک خواهد میشود.
 • شـما بـرای دسـترسی بـه اطـلاعـات خـود در نـرم‌افـزار، بـه صـورت مـعمول نیازمـند ورود بـه نـرم‌افـزار را خـواهید بـود. در زمـان ثـبت نـام از شـما آدرس ایمیل و شـماره مـوبـایل شـما سـوال خـواهـد شـد و بـا اسـتفاده از هـمان اطـلاعـات شـما امکان دسـترسی بـه اطـلاعـات خـود خـواهید داشـت. پـس لازم اسـت که در زمـان ثـبت‌نـام، اطـلاعـات صحیح خـود را به دقت وارد کنید.
 • بـا تـوجـه بـه حـساسیت اطـلاعـات پـزشکی شـما، در صـورت اسـتفاده از یک دسـتگاه عـمومی بـرای دسـترسی بـه اطـلاعـات خـود بـر روی هلثی‌پَل، پـس از انـجام امـور حـتما از گـزینه خـروج اسـتفاده نـمایید تـا اطـلاعـات شـما از روی دستگاه عمومی حذف گردد.

 

حقوق مالکیت فکری

تـمامی حـقوق مـالکیت فکری نـرم‌افـزار هلثی‌پل و همچنین تـمامی مـحتوای مـوجـود در نـرم‌افـزار، مـتعلق بـه شـرکت پارس پل کیش (مدرن‌پل) است و استفاده از محتوای موجود در آن، غیرقانونی است.

بـا ارسـال تـمامی اطـللاعـاتی که شـما در نـرم‌افـزار هلثی‌پل ارسـال مینـمایید، این اجـازه را بـه شـرکت پـارس‌پـل کیش اجـازه میدهید تـا بـرای بـرنـامـه ریزی بـرنـامـه سـلامتی و ورزشی شـما، آنـالیز این اطـلاعـات و همچنین اسـتفاده در آمـار و اطلاعات استفاده نماید.

تـمامی اطـلاعـات که تـوسـط نـام کاربـری شـما ارسـال گـردد، اطـلاعـات واقعی شـما در نـظر گـرفـته شـده و بـرنـامـه‌ریزی سـلامـت شـما بـر اسـاس این اطـلاعـات انـجام خـواهـد شـد. لـذا هلثی‌پل مسـئولیتی در قـبال اطـلاعـات غلطی که تـوسـط نـام کاربـری شـما ارسـال میگـردد، نـخواهـد داشـت و در صـورت بـرنـامـه‌ریزی غـلط، بـا اطـلاعـات غـلط ارسـال شـده تـوسـط نام کاربری شما انجام گردد، مسئولیت آن به عهده کاربر خواهد بود.

در بـرنـامـه ریزی سـلامتی شـما، بـه وضعیت جسمی و رژیم غـذایی شـما، تـوجـه خـواهـد شـد. در صـورتی که شـما بـه جـای حـرکات ورزشی و غـذای تعیین شـده، حـرکت ورزشی دیگری انـجام داده و یا غـذای دیگری بـه جـز غـذایی که مشاور بـرای شـما مـشخص کرده، میل نـمایید، هلثی‌پل مسـئولیتی در قـبال عـواقـب آن نـخواهـد داشـت و مسـئولیت آن به عهده کاربر خواهد بود.